Skip to main content

Easy Read

21/10/2021
Mental Health Act Section 17E
Under Section 17E of the Mental Health Act the individual has been recalled to hospital because the person in charge of their care (responsible clinician) thinks they to be in hospital for treatment of their mental disorder or to be examined.
By Welsh Government
15/10/2021
Deddf Iechyd Meddwl Adran 17E

O dan Adran 17E o'r Ddeddf Iechyd Meddwl mae'r unigolyn wedi'i alw'n ôl i'r ysbyty oherwydd bod y person sy'n gyfrifol am ei ofal (clinigwr cyfrifol) o'r farn ei fod yn yr ysbyty i drin ei anhwylder meddwl neu i gael ei archwilio.

By Welsh Government
21/10/2021
Mental Health Act Section 20

Under Section 20 of the Mental Health Act the responsible clinician has decided to renew detention to hospital so that the patient can continue to be given the treatment and care needed. Thr paitent can be kept in this way because of this section and that a doctor and another professional believes the patient has a mental disorder for which treatment is needed and to remain in hospital for that medical treatment.

By Welsh Government
15/10/2021
Deddf Iechyd Meddwl Adran 20

O dan Adran 20 o'r Ddeddf Iechyd Meddwl mae'r clinigwr cyfrifol wedi penderfynu  adnewyddu'r ddalfa i'r ysbyty fel y gall y claf barhau i gael y angen triniaeth a gofal. Gellir cadw Thr paitent fel hyn oherwydd yr adran hon a bod meddyg a gweithiwr proffesiynol arall yn credu bod gan  y claf anhwylder meddwl y mae angen triniaeth ar ei gyfer ac i aros ynddo ysbyty am y driniaeth feddygol honno.

By Welsh Government